Gmina Bez Tajemnic
Zakrzew

ZAKRZEW – Projekt budżetu na rok 2010

December 29, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 3 dniach (data doręczenia naszego wniosku 1 grudnia 2009 r.).

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie:

– kopii projektu budżetu na rok 2010.

Odpowiedź od gminy Zakrzew:

ZAKRZEW – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

December 29, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 11 dniach (data doręczenia naszego wniosku 23 listopada 2009 r.).

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie kopii:

1)     programu współpracy z organizacjami pozarządowymi obowiązującego w 2009 r.,

2)     jeśli program tego nie określa prosimy o podanie tematów konkursów na realizację zadań publicznych wraz z kwotami środków przyznanymi na realizację zadania (jeśli konkurs rozstrzygnięto) lub zabezpieczonymi w budżecie (jeśli konkurs nie został rozstrzygnięty),

3)     sprawozdania ze współpracy Państwa gminy z organizacjami pozarządowymi za 2008 rok (sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.).

Odpowiedź od gminy Zakrzew:

ZAKRZEW – Faktura za telefon stacjonarny

December 28, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 9 dniach (data doręczenia naszego wniosku 3 listopada 2009 r.).

Zwracamy się z wnioskiem o przesłanie kopii ostatniej zaksięgowanej i zadekretowanej faktury za telefon stacjonarny Państwa urzędu. Prosimy o takie sporządzenie kopii, aby zawierała ona dekretację.

Odpowiedź od gminy Zakrzew wraz z fakturą:

ZAKRZEW – Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów

November 14, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 14 dniach (data doręczenia naszego wniosku 26 października 2009 r.).

Zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji czy w szkołach podstawowych i gimnazjach w Państwa gminie zapewniona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów (opieka logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna).

Prosimy również o podanie informacji, jaki jest wymiar godzinowy tejże pomocy w poszczególnych szkołach.

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi;

terapia pedagogiczna – 2 godziny

zespół dydakt. – wych. -  1 godzina

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wacynie ;

zajęcia logopedyczne – 1 godzina

3.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podł. ;

zajęcia logopedyczne –  10 godzin

oligofrenopedagogika -   2 godziny

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie ;

pedagog szkolny – 25 godzin

zajęcia logopedyczne – 2 godziny

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie filia Mleczków;

zajęcia logopedyczne – 2 godziny

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ii w Woli Taczowskiej;

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 2 godziny

7. Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie;

psycholog  – 13 godzin

pedagog szkolny – 25 godzin

zajęcia socjoterapeutyczne – 5 godzin

ZAKRZEW – Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów

November 14, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 21 dniach (data doręczenia naszego wniosku 26 października 2009 r.).

Zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji czy w szkołach podstawowych i gimnazjach w Państwa gminie zapewniona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów (opieka logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna).

Prosimy również o podanie informacji, jaki jest wymiar godzinowy tejże pomocy w poszczególnych szkołach.

Odpowiedź od gminy Zakrzew:

GBT.ZAK.07.2009 001

ZAKRZEW – Posiedzenia komisji, sesje rady, uchwały

October 31, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 11 dniach (data doręczenia naszego wniosku 2 października 2009 r.)

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198) zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji ile:

- odbyło się posiedzeń komisji rady,

- odbyło się sesji rady,

- uchwalono uchwał

w czasie kadencji 2002 – 2006 oraz w kadencji 2006 – 2010 do dnia 30 września 2009 r. Prosimy również o podanie informacji o wysokości diet radnych oraz sposobie ich naliczania (ryczałtowo, za każde posiedzenie, inne – jakie). Wnioskowane informacje prosimy przesłać na powyższy adres korespondencyjny lub emailem na adres biuro@kastor.org.pl.

Odpowiedź od gminy Zakrzew:

GBT.ZAK.06.2009 001

ZAKRZEW – Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

September 26, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 18 dniach (data doręczenia naszego wniosku 31 sierpnia 2009 r.).

Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 oraz za rok 2007, wraz z podaniem poszczególnych pozycji kosztowych, jakie Państwa gmina poniosła.

Gmina Zakrzew przesyła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odpowiedź od gminy Zakrzew wraz z sprawozdanie:

ZAKRZEW – Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną

September 12, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź wpłynęła do nas po 17 dniach (data doręczenia naszego wniosku 10 sierpnia 2009 r.).

Prosimy o udostępnienie: Protokołu wraz z załącznikami (jeśli są) z ostatnio przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli. W przypadku, gdy protokół z ostatniej kontroli nie został jeszcze zatwierdzony, wnioskujemy o zaznaczenie tego w odpowiedzi na niniejszy wniosek oraz udostępnienie ostatniego zatwierdzonego protokołu (z załącznikami – jeśli są) z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

Gmina Zakrzew przekazuje Protokół Nr 42/2009 Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2009,

Odpowiedź od gminy Zakrzew wraz z protokołem:

GBT.ZAK.03.2009 001 GBT.ZAK.03.2009 002 GBT.ZAK.03.2009 003


ZAKRZEW – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

August 9, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

gmina_zakrzew Odpowiedź wpłynęła do nas po 11  dniach (data doręczenia naszego wniosku 27 lipca 2009 r.).

Jakie projekty finansowane (lub współfinansowane) ze środków Unii Europejskiej realizowane były do dnia 30 czerwca 2009 r.  przez Państwa gminę? (Jeśli gmina realizowała projekty przedakcesyjne, też prosimy je uwzględnić)

Gmina Zakrzew realizowała do dnia 30.0602009r. następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
1.Budowa drogi Zakrzew- Taczów,2004, kwota dofinansowania 292 990,86 zł, SAPARD
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Bielicha, 2004, kwota dofinansowania 1 524 789,64 zł, SAPARD
3. Modernizacja terenów rekreacyjno- sportowych w miejscowości Taczów, 2004, kwota dofinansowania 125 701,82, SAPARD
4. Budowa drogi numer 3463002 Gulinek – Kozia Wola zadanie II, 2004, kwota dofinansowania 95 508,96, SAPARD
5. Budowa drogi numer 3463005 Jaszowice – Kolonia Jaszowice, 2004, kwota dofinansowania 260 204,88, SAPARD
6. Budowa drogi gminnej Bielicha, 2004, kwota dofinansowania 282 230,26, SAPARD
7. Podniesienie standardu dróg gminnych w Gminie Zakrzew przebudowa drogi w Wacynie, 2006, kwota dofinansowania 411 787,25, ZPORR
8. Podniesienie standardu dróg gminnych w Gminie Zakrzew przebudowa drogi w Nagórna – Legęzów, 2006, kwota dofinansowania 263 070,35, ZPORR
9. Podniesienie standardu dróg gminnych w Gminie Zakrzew przebudowa drogi w Gulinie, 2006, kwota dofinansowania 257 815,46, ZPORR
10. Modernizacja budynku i zagospodarowanie działki Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej, 2008, kwota dofinansowania 1573 404,15, ZPORR
11. Budowa Centrum Wsi Cerekiew, 2006, kwota dofinansowania 229 436,00, Sektorowy Program Operacyjny ,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006
12. Budowa Centrum Wsi Zakrzew, 2006, kwota dofinansowania 222 018,00, Sektorowy Program Operacyjny ,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006
13. Budowa Centrum Wsi Taczów, 2006, kwota dofinansowania 223 808,00, Sektorowy Program Operacyjny ,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006
14. Budowa Domu Ludowego w Gulinku, 2008, kwota dofinansowania 361 555,42, Sektorowy Program Operacyjny ,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006

Projekty miękkie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie:
15. Zdobywaj wiedzę a zdobędziesz pracę, 2008, kwota dofinansowania 89 130,00, EFS
16. Zdobywaj wiedzę a zdobędziesz pracę, 2009, kwota dofinansowania 146 053,00, EFS

Odpowiedź od gminy Zakrzew :

GBT.ZAK.02.2009 001 GBT.ZAK.02.2009 002 GBT.ZAK.02.2009 003

ZAKRZEW – wydatki na promocję i nie tylko…

July 23, 2009 by MPsz · Leave a Comment 

Odpowiedź od gminy Zakrzew:

GBT.ZAK.01.2009. 001

Odpowiedź wpłynęła do nas po 14 dniach (data doręczenia naszego wniosku 06 lipca 2009 r.).

UDZIELONE NA NASZ WNIOSEK INFORMACJE SĄ NASTĘPUJĄCE:

1. jakie były wydatki na promocję Państwa gminy w roku 2008 i do 30 czerwca 2009 r. (wraz z wyszczególnieniem konkretnych pozycji kosztowych)?

W roku 2008 Gmina Zakrzew wydatkowała na promocję Gminy kwotę – 55 821, 41 zł.

Na dzień 30.0602009 r. wydatki wyniosły 63 146,34 zł w tym:

Dz. 750 rodz. 75075 § 4300 – 62 206,94 zł.

§ 4210 -          939, 40 zł.

2. jakie były koszty stworzenia strony internetowej Państwa gminy?

Koszty utworzenia strony internetowej:

Serwis miejski Html + Flash             – 3 867 zł

CMS – System zarządzania treścią – 1 830 zł

Łącznie                                                      – 5 697 zł

3. jakie były koszty utrzymania i aktualizacji strony internetowej Państwa gminy w roku 2008 i do 30 czerwca 2009 r. (wraz z wyszczególnieniem konkretnych pozycji kosztowych)?

Za rok 2008 – 512,40 zł

Za 04/2009r. – 06/2010 r. – 939,40z

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

4. jeśli Państwa gmina wydaje lub wydawała gazetę/biuletyn gminny, to jakie były/są koszty z tym związane?

-  Gmina Zakrzew wydaje kwartalnik Wieści. Roczny koszt w 2008 roku wynosił 11 145,92 zł.

Next Page »

Gmina Bez Tajemnic